NYKW2、NYKW3系列框架断路器

产品介绍:

NYKW系列智能型万能式断路器用于控制和保护低压配电网络。一般安装在低压配电柜中作总开关起总保护作用。具有结构紧凑、体积小、可靠性高、零飞弧等特点。NYKW2 智能型万能式断路器,NYKW3 小体积智能型万能式断路器。

产品名称:

低压断路器:ACB,开关、万能式断路器,框架式断路器,智能型框架式断路器

低压断路器:ACB,开关、万能式断路器,框架式断路器,智能型框架式断路器

相关型号:

 • NYKW2
 • NYKW2-2000/3P-630A M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-630A M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-800A M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-800A M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-1000A M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-1000A M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-1250A M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-1250A M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-1600A M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-1600A M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-2000A M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-2000A M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-630A 2M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-630A 2M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-800A 2M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-800A 2M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-1000A 2M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-1000A 2M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-1250A 2M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-1250A 2M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-1600A 2M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-1600A 2M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-2000A 2M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-2000A 2M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-630A 3M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-630A 3M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-800A 3M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-800A 3M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-1000A 3M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-1000A 3M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-1250A 3M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-1250A 3M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-1600A 3M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-1600A 3M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-2000A 3M 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-2000A 3M 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-630A 2H 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-630A 2H 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-800A 2H 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-800A 2H 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-1000A 2H 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-1000A 2H 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-1250A 2H 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-1250A 2H 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-1600A 2H 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-1600A 2H 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-2000A 2H 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-2000A 2H 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-630A 3H 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-630A 3H 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-800A 3H 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-800A 3H 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-1000A 3H 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-1000A 3H 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-1250A 3H 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-1250A 3H 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-1600A 3H 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-1600A 3H 框架断路器
 • NYKW2-2000/3P-2000A 3H 框架断路器
 • NYKW2-2000/4P-2000A 3H 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-2000A M 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-2000A M 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-2500A M 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-2500A M 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-2900A M 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-2900A M 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-3200A M 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-3200A M 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-2000A 2M 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-2000A 2M 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-2500A 2M 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-2500A 2M 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-2900A 2M 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-2900A 2M 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-3200A 2M 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-3200A 2M 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-2000A 3M 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-2000A 3M 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-2500A 3M 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-2500A 3M 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-2900A 3M 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-2900A 3M 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-3200A 3M 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-3200A 3M 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-2000A 2H 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-2000A 2H 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-2500A 2H 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-2500A 2H 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-2900A 2H 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-2900A 2H 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-3200A 2H 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-3200A 2H 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-2000A 3H 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-2000A 3H 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-2500A 3H 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-2500A 3H 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-2900A 3H 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-2900A 3H 框架断路器
 • NYKW2-3200/3P-3200A 3H 框架断路器
 • NYKW2-3200/4P-3200A 3H 框架断路器
 • NYKW2-4000/3P-3600A M 框架断路器
 • NYKW2-4000/4P-3600A M 框架断路器
 • NYKW2-4000/3P-4000A M 框架断路器
 • NYKW2-4000/4P-4000A M 框架断路器
 • NYKW2-4000/3P-3600A 2M 框架断路器
 • NYKW2-4000/4P-3600A 2M 框架断路器
 • NYKW2-4000/3P-4000A 2M 框架断路器
 • NYKW2-4000/4P-4000A 2M 框架断路器
 • NYKW2-4000/3P-3600A 3M 框架断路器
 • NYKW2-4000/4P-3600A 3M 框架断路器
 • NYKW2-4000/3P-4000A 3M 框架断路器
 • NYKW2-4000/4P-4000A 3M 框架断路器
 • NYKW2-4000/3P-3600A 2H 框架断路器
 • NYKW2-4000/4P-3600A 2H 框架断路器
 • NYKW2-4000/3P-4000A 2H 框架断路器
 • NYKW2-4000/4P-4000A 2H 框架断路器
 • NYKW2-4000/3P-3600A 3H 框架断路器
 • NYKW2-4000/4P-3600A 3H 框架断路器
 • NYKW2-4000/3P-4000A 3H 框架断路器
 • NYKW2-4000/4P-4000A 3H 框架断路器
 • NYKW2-6300/3P-4000A M 框架断路器
 • NYKW2-6300/4P-4000A M 框架断路器
 • NYKW2-6300/3P-5000A M 框架断路器
 • NYKW2-6300/4P-5000A M 框架断路器
 • NYKW2-6300/3P-6300A M 框架断路器
 • NYKW2-6300/4P-6300A M 框架断路器
 • NYKW2-6300/3P-4000A 2M 框架断路器
 • NYKW2-6300/4P-4000A 2M 框架断路器
 • NYKW2-6300/3P-5000A 2M 框架断路器
 • NYKW2-6300/4P-5000A 2M 框架断路器
 • NYKW2-6300/3P-6300A 2M 框架断路器
 • NYKW2-6300/4P-6300A 2M 框架断路器
 • NYKW2-6300/3P-4000A 3M 框架断路器
 • NYKW2-6300/4P-4000A 3M 框架断路器
 • NYKW2-6300/3P-5000A 3M 框架断路器
 • NYKW2-6300/4P-5000A 3M 框架断路器
 • NYKW2-6300/3P-6300A 3M 框架断路器
 • NYKW2-6300/4P-6300A 3M 框架断路器
 • NYKW2-6300/3P-4000A 2H 框架断路器
 • NYKW2-6300/4P-4000A 2H 框架断路器
 • NYKW2-6300/3P-5000A 2H 框架断路器
 • NYKW2-6300/4P-5000A 2H 框架断路器
 • NYKW2-6300/3P-6300A 2H 框架断路器
 • NYKW2-6300/4P-6300A 2H 框架断路器
 • NYKW2-6300/3P-4000A 3H 框架断路器
 • NYKW2-6300/4P-4000A 3H 框架断路器
 • NYKW2-6300/3P-5000A 3H 框架断路器
 • NYKW2-6300/4P-5000A 3H 框架断路器
 • NYKW2-6300/3P-6300A 3H 框架断路器
 • NYKW2-6300/4P-6300A 3H 框架断路器
 • NYKW3
 • NYKW3-1250/3P-200A M 框架断路器
 • NYKW3-1250/4P-200A M 框架断路器
 • NYKW3-1250/3P-400A M 框架断路器
 • NYKW3-1250/4P-400A M 框架断路器
 • NYKW3-1250/3P-630A M 框架断路器
 • NYKW3-1250/4P-630A M 框架断路器
 • NYKW3-1250/3P-800A M 框架断路器
 • NYKW3-1250/4P-800A M 框架断路器
 • NYKW3-1250/3P-1000A M 框架断路器
 • NYKW3-1250/4P-1000A M 框架断路器
 • NYKW3-1250/3P-1250A M 框架断路器
 • NYKW3-1250/4P-1250A M 框架断路器

主要功能:

NYKW系列智能型万能式断路器主要用于配电网络中,用来分配电能、保护电路和电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害,具备了多种智能保护功能。可准确地实现选择性保护,避免不必要的停电。提高供电可靠性。在正常条件下也可以作为线路的不频繁转换之用,而且具备了隔离功能。